maslulim

יוצרים מציאות

בלב היוזמה נמצאת השותפות בין בית הספר היסודי מזאריב לבית הספר היסודי בנהלל השכנה. במסגרת היוזמה מוקם תיאטרון משותף לשני בתי הספר, באמצעותו מכירים התלמידים ומשפחותיהם זה את זה ומבחינים בדומה ובשונה ביניהם. במסגרת בטוחה, מאפשרת ומסייעת, דרך תהליך עומק ומטרה משותפת הדורשת פתיחות ושיתוף פעולה - מעלים יחד מחזה משותף

מידע נוסף

  • שנה: 2018
  • שם המורה היוזם: גב' בושרא מזאריב, גב' תמר גדרון, גב' מנאל כעבייה, גב' מירי כעביה, מר אחסאן סעדי, גב' גילה גייער, גב' ורד פוגל
  • שם המוסד: בי"ס אלמזאריב, יסודי נהלל
  • שנה: תשע"ח
  • גילאים: יסודי
  • את המצגת ניתן להוריד מ כאן