newsletter facebook facebook שמרו על קשר:

 

האם קיימים מסלולים שונים בקרן לעידוד יוזמות חינוכיות?

כן ישנם חמישה מסלולים שונים:

מסלול צוותא-מיועד לבתי ספר יסודיים בניהול עצמי בלבד, לצוות מורים (3-5) שמגישים יוזמה יחד. 

מסלול מקפצה-מיועד לגננות, מורים וצוותים קטנים המגישים יוזמה חינוכית לגילאי הגן עד תיכון.

מסלול יד ביד-מיועד למוסדות החינוך המיוחד, בשיתוף פעולה עם בתי ספר בחינוך הרגיל.

מסלול בשותף-מיועד לתלמידים ומורים, בבתי ספר על יסודיים. 

יוזמים שותפות - יוזמות לקידום השותפות בין מגזרים בחברה הישראלית בבתי ספר יסודיים ועל יסודיים.

 

מתי ניתן להגיש בקשה לתמיכה ביוזמה?   
הגשת בקשה נעשית באמצעות קול קורא להגשת יוזמות שנפתח רק אחת לשנה. קול קורא לכל המסלולים לשנת תשע"ט (2018-19) יפתח ב-3.12.2017 ויסגר ב-18.1.2018 בשעה 19:00

מהו לוח הזמנים להגשת בקשה למענק ולקבלת תשובה בכל המסלולים?
קול קורא להגשת יוזמות לכל המסלולים נפתח יחד ב-11.12.2016, ונסגר ב-31.1.2017. תשובות על מעבר לשלב הראיונות ינתנו עד מאי, ראיונות יתקיימו ביוני ותשובות סופיות ינתנו במהלך יולי. 

האם יש טפסים לבקשת מענק וכיצד ניתן לקבל אותם?
ניתן להגיש בקשה לקרן באופן מקוון בלבד, דרך מערכת הטפסים שבאתר הקרן. ניתן למלא את הטופס המקוון מכל מחשב, ניתן לשמור את המידע תוך כדי המילוי ולחזור במועד מאוחר יותר בעזרת כתובת מייל וסיסמה.

האם יש אפשרות להגיש את הטפסים בדואר אלקטרוני?
אין אפשרות להגיש טפסים בדואר או בדוא"ל!

האם צריך לצרף הצעות מחיר לשם הגשת בקשה לתקצוב?
אין צורך לצרף הצעות מחיר רשמיות, אך יש להציג תמחור לפריטים המבוקשים. התמחור יעשה על סמך בדיקה של מחירים עדכניים בשוק ולא בהערכה גסה.

האם הקרן מממנת כל דבר?
לא. המענק המוסדי מיועד לרכישת ציוד מתכלה וציוד קבוע. הקרן אינה מממנת הסעים, סיורים, אנשי מקצוע, פרסומים מסחריים, תשתיות בניה, שעות הדרכה והדרכות חיצוניות.

 

יש לי יוזמה אבל אני לא גננת בגן או מורה בבי"ס...
הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות קמה במטרה לעודד גננות ומורים ליזום במערכת החינוך הפורמלית. עמותות, מדריכים, מפקחים, וגורמים מחוץ למערכת אינם יכולים להגיש בקשה לקרן.