hr id="system-readmore" />

מטרות היוזמה

  • הטמעת שפת זכויות האדם
  • פיתוח רגישות חברתית כלפי אוכלוסיות מוחלשות ולפגיעה בהם
  • פיתוח מודעות לחשיבות זכויות האדם בחיי הפרט והחברה
  • פיתוח אכפתיות, פעילה ומעורבת, בעשייה לקידום זכויות האדם בחברה בה הוא חי
  • ייצור מחויבות מוסרית וערכית לזכויות האדם
  • פיתוח יחס של הערכה כלפי ערכים חברתיים ומעורבות חברתית
  • פיתוח מודעות ויכולת לחיות בחברה דמוקרטית ורב-תרבותית

על היוזמה

היוזמה באה לתת מענה לימודי-חינוכי-חברתי-ערכי להתמודדות עם סוגיית זכויות האדם. היא באה להגביר את המעורבות החברתית-אזרחית של התלמידים בחברה בה הם חיים- ברמה המעשית ולאו דווקא ברמה התיאורטית-לימודית.
בשנה השנייה הפרויקט יעבור לפסים מעשיים, וימשיך בפיתוח עניין וסקרנות בסוגיות הקשורות לזכויות האדם, בהעצמת היכולת של התלמיד וחיזוק הדימוי העצמי שלו, בפיתוח הזיקה בינו ובין החברה בה הוא חי, בהגברת האכפתיות שלו כלפיה ובהפנמת ערך ההתנדבות. דרך הפעילות התלמידים יפנימו את הערך שבלקיחת אחריות על נושאים חברתיים ועוד. הם יתמודדו עם תחושת אין האונים או ה"אי יכולת" מחד, ועם תחושת התקווה מאידך. הם יגלו שגם ברגעים קשים אפשר למצוא משמעות.

בפועל התלמידים יעבדו בקבוצה- במעגלים ובסדנאות, ויעלו סוגיות בנושא זכויות האדם ודילמות אנושיות- ערכיות. הלמידה תהיה חוויתית, יותר מהמוכר במסגרת כיתתית פרונטאלית. התלמידים ידונו בסוגיות בהן לא נהוג לדון במסגרת הלימודים, יעלו רעיונות ויהיו שותפים מעורבים בנעשה בסדנאות. הם ישתתפו בהרצאות, יצפו בסרטים הקשורים לזכויות האדם, וישתפו בדעות וברגשות שלהם. הם ייזמו פרויקטים וישתפו פעולה עם תלמידים נוספים.