משאלות

מטרות היוזמה

  • חיזוק הדימוי העצמי בקרב התלמידים.
  • פיתוח מנהיגות, יזמות ולקיחת אחריות.
  • גילוי כישרונות צעירים, תמיכה, חיזוק ועידוד למצוינות.
  • תמיכה בדרכי הלמידה של ילדים בעלי סגנון לימודי חזותי.
  • הקנית יכולת לקרוא קודים חזותיים, לאסוף מהם מידע להבינם ולבקרם.
  • יצירת דיאלוג במעגלי משתתפים ברמות שונות (מורה-תלמיד, מורה-מורה, תלמיד-תלמיד וכו').
  • העשרת סגנון ההוראה של המורה.

על היוזמה

בבסיס היוזמה עומד הרצון להעשיר את השיח הבית-ספרי באמצעות היצירה האומנותית. לשם כך הופך בית הספר לשדה פעולה בו לומדים התלמידים ליצור ולנתח יצירות אמנות. שיח זה מאפשר לכלל קהילת בית הספר לקחת חלק בעשייה האומנותית – התלמידים, המורים וההורים. באמצעות עבודות חקר, יצירה פרטנית וקבוצתית וביקורים בתערוכות, נחשפו הילדים לעולם האמנות, להשפעתו הרבה עליהם בתחום המדיה הויזואלית וליכולתם להבין אותו ולבקר אותו. קישור תכנים אלה לתכנית הלימודים הכללית העמיקה את מידת ההבנה של התלמידים והפכה את הלמידה לחוויה רב-תחומית. מבין התלמידים שהשתתפו זכתה אחת להגיע לשלב הארצי.


השפעת היוזמה באה לידי ביטוי ביכולתה לתת ביטוי בעיות וקשיים של תלמידים שאלמלא היוזמה יתכן שלא היינו מודעים להם. היוזמה תורמת לאינטגרציה בין התלמידים וליצירת גשר לקהילה.

מידע נוסף