Ten Steps

יוזמה זו מקורה באמונה בחשיבות השפה הדבורה באנגלית, בקרב תלמידי ביה"ס, וזאת על-ידי חיזוק ותגבור אוצר מילים קיים ונרכש. היוזמה כוללת חלוקת עשר מילים באנגלית הלקוחות מתכנית הלימודים, עליהן חוזרים בכל יום דרך פעילות חווייתית ומגוונת. באמצעות היוזמה מתאפשר קידום מצוינות בשפה האנגלית ככרטיס כניסה לעולם שבחוץ

מידע נוסף

  • שנה: 2018
  • שם המורה היוזם: גב' דבורה מתיתיהו, גברת תקוה מיארה, גב' תמר אברז'ל, גב' רויטל חדוק, מר יוסף עוז
  • שם המוסד: ממ"ד דביר
  • שנה: תשע"ח
  • גילאים: יסודי
  • את המצגת ניתן להוריד מ כאן