odot banner

הקרן פועלת במיזם משותף עם משרד החינוך ורואה עצמה שותפה טבעית של מערכת החינוך הציבורית בישראל. בכל שנה מתפרסם 'קול קורא' ליוזמות חינוכיות ולאחר תהליך מיון קפדני של מאות פניות, זוכות כ - 120 יוזמות חינוכיות להצטרף לתכנית הקרן. תכנית הקרן מעניקה תמיכה וליווי שנתי וכן הצטרפות לקהילה יזמית לומדת ומתפתחת של מורות, מורים, גננות וסייעות.
כל גננת / מורה יזמ.ת זוכה לליווי מקצועי ומצמיח של מנחה אישית ובהשתתפות בכנסי למידה ארציים המעניקים לו.ה כלים למינוף היוזמה ולהתמודדות עם האתגרים שבדרך. הכנסים ומפגשי הלמידה, כמו גם חשיפת היוזמות באמצעי המדיה השונים והשייכות לרשת יזמים חינוכיים, מאפשרים ליוזמה להרחיב את מעגלי ההשפעה שלה, וליזמים לתרום ולהיתרם בפיתוח זהותם המקצועית-חינוכית.

המיזם המשותף פועל בחמישה מסלולים:

makpetza tzavta yad beshutaf golan